(VIDEO) Cabinetul de miniștri, în ședință: Daniela Cujbă, numită în funcția de secretară de stat la MAEIE

Autor: , in Politic / 23 septembrie, 2020, 15:01 Etichete: ,

Membrii Guvernului se întrunesc, miercuri, 23 septembrie, în ședință. Pe agenda miniștrilor sunt înregistrate 34 de proiecte de hotărâri. Astăzi, Executivul a aprobat lista tinerilor care vor primi Bursa preşedintelui Republicii Moldova, Bursa Republicii, Bursa Guvernului și Bursa „Gaudeamus”.

16:55. Ședința Guvernului s-a încheiat.

16:48. Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020, modificat de miniștri. Detalii AICI.

16:46. Guvernul a aprobat proiectul pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind realizarea Proiectului „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere”. Detalii AICI.

16:40. „Radacini Wines” SRL – câștigătorul Marelui Premiu pentru merite deosebite în fabricarea vinurilor de calitate înaltă, propagarea tradiţiilor şi calităţii excelente a vinurilor autohtone,promovarea imaginii Republicii Moldova ca ţară vitivinicolă pe arena internaţională, precum şi pentru contribuția la dezvoltarea turismului vitivinicol moldovenesc. Proiectul aprobat de Guvern. Detalii AICI.

16:38. Guvernul a aprobat transmiterea, din administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea S.A. Centrul Internațional de Expoziții „MoldExpo”) în administrarea Consiliului municipal Chișinău (gestiunea Instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treimeˮ, în folosință temporară gratuită, în funcție de evoluția pandemiei cu infecția COVID-19, începând cu data de 1 octombrie, bunurile imobile aflate în municipiul Chișinău, strada Ghioceilor, nr. 1 (în cadrul complexului Centrul Internațional de Expoziții „MoldExpo”), în scopul amenajării desfășurării activității subdiviziunii de primiri urgente COVID-19 al Instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treimeˮ conform contractului de comodat încheiat între părți și actelor de transmitere–primire.

16:35. Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, modificat.

16:26. Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora. Detalii AICI.

16:14. Membrii Executivului au avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997, înaintat de deputatul Vladimir Bolea. În conformitate cu nota informativă, proiectul nominalizat presupunea implementarea procedurii taxării inverse pentru livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, potrivit căreia beneficiarul devine persoana obligată să achite TVA la buget pentru achiziția bunurilor respective pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorului, scopul proiectului este contracararea evaziunii fiscale, susținerea agenților economici de bună- credință, asigurarea echității subiecților impozabili.

15:56. Guvernul nu a susținut Avizul la proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la măsurile anticriză pentru sectorul agricol din Republica Moldova în contextul condițiilor climaterice severe (secetei) și al pandemiei COVID-19. Intervenția legislativă prevedea declararea stării excepționale în sectorul agricol din Republica Moldova și stabilește obligația Guvernului de a întreprinde mai multe măsuri menite să susțină agricultorii în anul 2020: inițierea procedurii de rectificare a bugetului de stat pentru anul curent, identificarea resurselor financiare de cel puțin 2 miliarde lei, crearea fondului anticriză pentru sectorul agricol, elaborarea și aprobarea mecanismului de reeșalonare a plăților aferente activității companiilor agricole, precum și aferente creditelor acordate acestora, scutirea și/sau reeșalonarea plății impozitelor și a taxelor de către companiile agricole.

15:50. Guvernul a avizat negativ proiectul înaintat de deputatul Igor Munteanu privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Potrivit notei informative, prevederile proiectului sunt orientate spre eliminarea deficienţelor şi inсоеrеnţelor nоrmаtivе în vеdеrеа depăşirii рrоblеmеlоr legate de rеsроnsаbilizаrеа conducerii entităţilor auditate, аsigurаrеа continuităţii şi transparenţei activităţii Curţii de Соnturi, sроrirеа impactului rароаrtеlоr de audit şi simрlifiсаrеа рrосеdurii de sesizare а оrgаnеlоr de urmărirе реnаlă. Astfel, scopul amendamentelor propuse рrin acest рrоiесt legislativ este de a conduce în cele din urmă la instituirea unоr mecanisme funcţionale de răsрundеrе mаnаgеriаlă suреriоаră сеlоr existente реntru buna guvеrnаrе şi sроrirеа impactului rароаrtеlоr de audit cu efecte rеаlе аsuрrа administrării rеsursеlоr finаnсiаrе publice şi utilizării patrimoniului public.

Proiectul necesită a fi revizuit, potrivit secretarului de stat al Ministerului Justiției.

15:47. Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1006/2008 privind aprobarea modelului legitimației și insignei ale personalului organelor de probațiune.

15:41. Se transmit, cu acordul Consiliului municipal Bălți, din proprietatea statului, gestiunea economică a S.A. „Parcul de autobuze din Bălți”, în proprietatea municipiului Bălți, bunul imobil, amplasat în or. Bălți, str. Boris Glavan, nr. 6A, cu rețelele inginerești, și terenul aferent, cu suprafața de 0,0628 ha.

15:38. Executivul a aprobat proiectul cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, din gestiunea economică a Întreprinderii de Stat „Direcția pentru Exploatarea Imobilului” în gestiunea economică a Serviciului de Protecție și Pază de Stat, terenul pentru construcții cu suprafața de 0,3272 ha, construcțiile cu suprafața de 446,2 m2, suprafața de 96,9 m2, suprafața de 177,0 m2, suprafața de 47,8 m2 și infrastructura tehnico- edilitară, proprietate publică a statului, amplasate în municipiul Chișinău, str. Colina Pușkin, nr. 19/1.

15:32. Membrii Guvernului au aprobat proiectul cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei pentru implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, întocmit la Chișinău la 6 octombrie 2017.

15:28. A foat aprobat Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli. Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli (în continuare – Regulament) stabilește:

1)procedura de creare și funcționare a comisiei de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli;

2)procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, constituite conform legislației.

15:25. Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat. Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice care poate fi utilizată după aplicarea unei proceduri de achiziție publică și care stabilește condițiile esențiale pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, inclusiv cerințele pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici.

15:24. A fost aprobată transmiterea, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orășenesc Basarabeasca, din proprietatea statului, administrarea Serviciului Vamal (gestiunea economică a Biroului vamal ,,Sud”), în proprietatea orașului Basarabeasca, construcția administrativă cu suprafața de 109,3 m2 din or. Basarabeasca, str. Șkolinaia nr. 4.

15:22. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2017.

15:20. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1295/2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni- Business”, modificat de Guvern.

15:18. Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi a fost aprobat.

15:10. Cabinetul de miniștri a aprobat transmiterea, cu acordul consiliilor locale, din proprietatea statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale (gestiunea instituțiilor de învățământ aflate în subordinea administrațiilor publice locale) 150 de calculatoare.

15:07. Guvernul a aprobat lista tinerilor care vor primi Bursa preşedintelui Republicii Moldova, Bursa Republicii, Bursa Guvernului și Bursa „Gaudeamus”.

Citește și: Guvernul a aprobat lista tinerilor care vor primi bursele Preşedintelui, Republicii, Guvernului și „Gaudeamus”

15:02. Daniela Cujbă a fost numită în calitate de secretară de stat la MAEIE. Daniela Cujbă, în 2015, a ocupat fotoliul de viceministru al Afacerilor Externe. Până atunci, ea era şefa Direcţiei generale integrare europeană la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, iar în perioada 2007-2011 a fost şefă a misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles. Ea cunoaște limbile engleză, franceză şi rusă.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X