Sucursala maib „Miron Costin” și „Miron Costin Business Centru” s-au transformat conform identității de brand reînnoite

Autor: , in Actualitate / Articol comercial / 13 mai, 2022, 15:36

Maib continuă să transforme sucursalele sale conform identității de brand reînnoite la 7 octombrie 2021. De mai multă comoditate, culoare și rapiditate în deservire beneficiază deja și clienții care pășesc pragul Sucursalelor „Miron Costin” și „Miron Costin Business Centru” din Chișinău.

Aliona Stratan, Prim-vicepreședintă maib:
„Zi de zi creștem la nivelul următor pentru și datorită clienților noștri. Din acest motiv credem că este important să dezvoltăm tot ceea ce se regăsește sub „umbrela maib” – produsele, serviciile, sucursalele și agențiile, dar și profesionalismul echipei. Pentru noi contează ca fiecare persoană care decide să devină clientul maib să beneficieze de cele mai inovatoare, rapide și utile produse bancare, acompaniate de o deservire la standarde internaționale înalte. Alinierea sucursalelor la identitatea de brand actualizată, modernizarea proceselor și instruirea angajaților sunt câțiva dintre pașii importanți în calea noastră spre nivelul următor în banking. Credem și știm că vom deveni mai buni!”.
În spațiile reorganizate ale sucursalelor, nuanțate în stilistica maib, amabilitatea, abordarea personalizată, ambianța confortabilă și modelul operațional inovator rămân a fi standardele de performanță pe care banca tinde să le ofere tuturor clienților săi.
Dorin Bratu, Directorul Sucursalei „Miron Costin”:
„Muncim pentru a fi orientați către clienți în tot ceea ce facem, pentru a corespunde așteptărilor și a fi chiar cu un pas înaintea lor. Iar aceasta înseamnă să oferim tot ce e mai bun în materie de design, organizare, procese și, desigur, deservire. Sucursala „Miron Costin” este una dintre cele mai solicitate din rețeaua maib, de aceea schimbările realizate țin nu doar de aspectul spațiilor, dar și de fluidizarea fluxului de clienți, pentru că timpul este o resursă importantă atât pentru cei care ne vizitează, cât și pentru echipa maib”.
La fel ca și în celelalte sucursale renovate conform identității de brand actualizate a băncii, Sucursalele „Miron Costin” și „Miron Costin Business Centru” dispun de 4 zone unice, destinate pentru diverse necesități ale clienților. Acestea au fost astfel gândite pentru a reduce timpul de aștepare, pentru a realiza mai multe operațiuni la un singur consultant și, desigur, pentru a le oferi maximă intimitate oaspeților, nevoile cărora necesită mai multă atenție și timp în identificarea unor soluții.
Zona de autoservire – dedicată operațiunilor bancare rapide pentru clienții care își doresc să facă autonom și în timp redus anumite operațiuni la terminale de plată, cum ar fi: achitarea facturilor, achitarea creditului, verificarea contului, depunerea numerarului în cont etc.
Zona tranzacțională – permite facilitarea mai multor operațiuni la un singur ghișeu, cu o deservire mai rapidă pentru o listă vastă de operațiuni și, implicit, economie de timp prețios pentru toată lumea.
Zona consultativă este una semi-privată, facilitând comunicarea directă, analizarea necesităților și planurilor complexe personale sau de dezvoltare a afacerii. Această zonă este mai relaxantă, potrivită pentru luarea deciziilor importante, precum cele legate de creditele ipotecare, de afaceri sau altele asemănătoare.
Zona premium – reflectă un concept inedit, punând la dispoziţia clienţilor servicii exclusiviste, experienţe unice în condiţii de maxim confort şi privilegii speciale. Fiecare client Premium Banking va fi asistat de un manager personal și va beneficia de o gamă de facilități combinate în cele mai optime moduri – servicii de concierge, linie telefonică dedicată, aplicație mobilă personalizată, servicii bancare individuale și produse în condiții preferințiale, evenimente dedicate, programe de bonusuri și alte beneficii.
„Miron Costin Business Centru” se diferențiază prin dedicația sa pentru deservirea companiilor și mediului de afaceri, oferind spații potrivite pentru discutarea planurilor de business, pentru a crea strategii de afaceri și a beneficia de servicii și produse bancare rapid, simplu, ușor. De asemenea, fiecare client are managerul său personal, la care poate apela oricând – 24/24, 7/7 pentru a-și rezolva necesitățile.
Sucursalele „Miron Costin” și „Miron Costin Business Centru” sunt localizate pe strada Miron Costin 9/5 și, respectiv, Miron Costin 9, fiind la dispoziția clienților în fiecare zi de luni până vineri, între ora 09:00 și 17:00, fără pauză.
Amintim că recent s-au aliniat identității de brand reînnoite și Sucursalele „Ion Creangă”, „Gheorghe Asachi”, „Pușkin” Bălți, precum și mai multe agenții maib.
Pentru mai multe detalii și informații despre noua identitate de brand maib accesați linkul.
Despre maib
Maib este cea mai mare bancă din Moldova, care înglobează 137 de subdiviziuni, 58 de sucursale și 79 de agenții, distribuite uniform pe întreg teritoriul țării. Prin rețeaua sa vastă maib deservește circa un milion de clienți – corporații, întreprinderi mici și mijlocii, persoane fizice.

„Miron Costin” branch and „Miron Costin Business Center” have been transformed according to the renewed brand identity
Maib continues to transform its branches according to the brand identity renewed on October 7, 2021. Customers who step on the „Miron Costin” and „Miron Costin Business Center” Branches in Chisinau already benefit from more convenience, colour and speed in service.
Aliona Stratan, First Vice President maib:
„We believe and know that we will become better! Every day we grow to the next level for our purchases. It is up to each person who decides to become a maib customer to better benefit from the most innovative, fast and valuable banking products, accompanied by or deserving of high international standards. For this reason, we believe it is essential to develop everything that can be found under the ” maib umbrella” – products, services, branches and agencies, but also the professionalism of the team. Aligning branches to up-to-date brand identity, modernizing processes and training employees are important steps on our way to the next level in banking”.
The reorganized branch spaces, nuanced in maib style, kindness, personalized approach, comfortable ambience, and innovative business model remain the bank’s performance standards to all its customers.
Dorin Bratu, Director of the „Miron Costin” Branch:
”We work to be customer-centred in everything we do, meet expectations, and be one step ahead of them. And that means offering the best in design, organization, processes and, of course, service. The „Miron Costin” branch is one of the most requested in the maib network, so the changes made are related not only to the appearance of the spaces, but also to the fluidization of the flow of customers, because time is an important resource for both those who visit us and for the maib team.”
As in the other branches renovated according to the bank’s updated brand identity, the „Miron Costin” and „Miron Costin Business Center” branches have four unique areas designed for various customer needs. They have been designed to reduce downtime, perform multiple operations on a single consultant and, of course, provide maximum privacy to guests whose needs require more attention and time in identifying solutions.
Self-service area – dedicated to fast banking operations for customers who want to do autonomously and in a short time certain operations at payment terminals, such as: payment of invoices, payment of credit, checking account, depositing cash in the account, etc.
Transactional area – allows the facilitation of several operations at a single counter, with faster service for a comprehensive list of operations and, implicitly, saving valuable time for everyone.
The advisory area is semi-private, facilitating direct communication and analyzing complex personal or business development plans. This area is more relaxing and suitable for making important decisions, such as mortgages, business or similar.
Premium area – reflects a unique concept, providing customers with exclusive services, unforgettable experiences in conditions of maximum comfort and special privileges. Each Premium Banking customer will be assisted by a personal manager and will benefit from a range of facilities combined in the best possible way – concierge services, dedicated telephone line, personalized mobile application, individual banking services and products in preferential conditions, actual events, bonus programs and other benefits.
„Miron Costin Business Center” is distinguished by its dedication to serving companies and the business environment, providing suitable spaces for discussing business plans, creating business strategies and benefitting from banking services and products quickly and easily. Also, each client has his manager, whom he can call on 24/24, and 7/7 to solve his needs.
The „Miron Costin” and „Miron Costin Business Center” branches are located on 9/5 Miron Costin Street and 9 Miron Costin Street. They are available to customers every day from Monday to Friday, between 09:00 and 17:00, without a break.
We remind you that the „Ion Creanga”, „Gheorghe Asachi”, „Pushkin” Balti Branches, as well as several maib agencies, have recently aligned themselves with the renewed brand identity.
Visit the link for more details and information about the new maib brand identity.
About maib
Maib is the largest bank in Moldova, comprising 137 subdivisions, 58 branches and 79 branches, evenly distributed throughout the country. Through its vast network, maib serves about one million customers – corporations, small and medium enterprises, and individuals.

*Acest produs ese un articol comercial.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X